Ar-Ge Desteği Sorular

Genel Sorular

1.  Araştırma Geliştirme Desteklerini Hangi Kuruluşlar Veriyor?

TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı ( TEYDEB ), Türkiye Teknoloji ve Geliştirme Vakfı (TTGV ) ve belli oranda Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bu tür destekler vermektedir.

2. TEYDEB ve TTGV Kimdir?

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV ), 26 Özel Sektör, 6 Kamu, 10 Şemsiye Kuruluş ve 14 Şahısın biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’tır. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, TEYDEB , TÜBİTAK ‘a bağlı Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler yürütmekle görevli bir başkanlıktır.

 3.  TEYDEB ve TTGV’nin Destek Yöntemleri Farklı Mıdır?

TTGV, destekleri geri ödemeli, kredi şeklinde verir. Sıfır faizli olmakla birlikte çeşitli masraf ve hizmet bedeli adı altında ödeme alır veya kesinti uygular. Bu kesintiler desteklere göre değişmekle birlikte döviz bazında %1-1,5 gibi yıllık maliyet oluşturur. Verilen krediler döviz (Amerikan doları) bazındadır.

TEYDEB, tamamen geri ödemesiz, hibe şeklinde destekler verir. Destekler YTL bazındadır.

 4.  TEYDEB ve TTGV arasında bir bağlantı var mıdır?

TTGV’nin kuruluşunda bulunan bir çok özel sektör ve kamu kuruluşu yer almıştır. TÜBİTAK burada yer alan 6 kamu kuruluşlarında biridir. Ayrıca, TEYDEB’e başvurusu yapılan projeler TTGV tarafından da desteklenebilmektedir.

 5.  Ar-Ge nedir?

Araştırma Geliştirme kelimelerinin kısaltması olarak kullanılır. Yenilik yapma ya da yaratma sürecine Ar-Ge denilir.

 6.  Yenilik nedir?

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmektir. Teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder.

 7.  Ne yenilik değildir?

Estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler yenilik değildir.

 8.  Üründe yenilik nedir?

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir üründür.

 9.   Üretim yöntemlerinde yenilik nedir?

Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemdir.

 10.   Üründe yenilik kaç grupta incelenir?

Üründe yenilik 5 ana grupta incelenir.

1.   Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)

2.   Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

3.  Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)

4.  Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

5. Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

 11.   Süreç yeniliği kaç ana grupta incelenir?

Süreç yeniliği 2 ana grupta incelenir;

1.       Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması

2.       Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

 12.   Ekonomik yararı olmayan bir proje destek alabilir mi?

Hayır, alamaz. Söz konusu projenin mutlaka ekonomik bir getirisi olması gerekmektedir.

 13.   Yatırım ağırlıklı bir proje desteklenir mi?

Hayır, projenin mutlaka yenilik içermesi gerekir. Yenilik elde etmeye yönelik harcamalar destelenir.

 14.   Ar-Ge çalışmaları için gerekli ekipmanlar üretimde de kullanılacaksa, destek kapsamına girer mi?

 Alınacak makina/ekipman vs… mutlaka Ar-Ge için gerekli ise desteklenir. Fakat üretimde de kullanılacağı için hibe tutarı “oransal destek” olarak belirtilen aynı bir oranla belirlenir.

 15.   Teknokent firması olmak avantaj mıdır?

Projenin kabul edilmesi açısından büyük bir etkisi yoktur. Fakat, teknokentte çalışan personelin maaşı daha yüksek oranda desteklenir.

 16.   İthal edilen bir ürünün yerlileştirilmesi destek kapsamında mıdır?

Evet. Teknolojik olarak dışa bağımlılığı azaltıcı, yabancı bir ürünü yerlileştirici faaliyetler teşvik kapsamında ve avantajlı projelerdir.

 17.   Kalite belgelerine sahip olmak bir avantaj mıdır?

Önerin kuruluşun kalite güvence sistemi alt yapısına sahip olması, vizyon ve misyonunda Ar-Ge’yi vurgulaması artı puandır.

 18.   Daha önceden Ar-Ge projesi desteklenen bir firma yeniden başvurabilir mi?

KOBİ Ar-Ge Destek paketi hariç proje sınırlaması yoktur. Firmanın uygun olan tüm projeleri desteklenir.

 19.   Destekler nasıl ödenmektedir?

Destekleyen kuruluşa göre değişmekle birlikte, firma tarafından belli bir dönem harcamalar yapıldıktan sonra firmaya ödeme yapılmaktadır. TEYDEB 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık olmak üzere 2 dönem şeklinde harcamaları değerlendirmekte ve ilgili döneme ait harcamalarını hibe oranı kadarını geri ödemektedir. TTGV ise aylık dönemlerle harcama tutarı üzerinden kredi vermektedir.

 20.   TÜBİTAK-TEYDEB’den alınan hibe nasıl geri ödenmektedir?

Hibe, geri ödemesiz destek, bağış demektir. TEYDEB’den alınan destek, geri ödemesizdir.

 21.   Bu desteklere başvurmak için danışman zorunlu mudur?

Bu desteklere başvurabilmek için danışmanla çalışılması bir zorunluluk olmadığı gibi başvuru sahibi kişi/kurum tarafından yeterince zaman ve kaynak ayrılırsa dışarıdan herhangi bir desteğe de ihtiyaç olmayabilir.

 22.   Danışmanla Çalışmalı mıyım? Neden?

Destek Programları, süreçler, dosya hazırlanması ve projenin uygulanması aşamalarında yeterince tecrübeli personeliniz ve bu personelinizin kendi işleri haricinde bu çalışmalar için yeterince zamanı varsa, HAYIR danışmanla çalışmanıza gerek yoktur.

Destekler konusunda tecrübeniz yok veya vaktinizi uzmanlaştığınız işlere harcamayı daha doğru buluyorsanız, gerektiğinde istemediğiniz ama doğru olan şeylerin size söylenmesinin menfaatinize olduğunu düşünüyorsanız, EVET uzman bir danışman ekibi ile çalışmalısınız.

 23.   Danışman bana ne katkı sağlayacak?

Öncelikle şunu unutmamalısınız, projeyi yapan ve bilen sizsiniz. Danışman sadece sizin anlattığınız kadarını bilebilir.

Danışman ekibin size sağlayacağı katkı; Planladığınız projenin karşı tarafa doğru ve istenilen şekilde aktarılması, sürecin hatasız şekilde yürütülmesi ve desteğin planlandığı şekilde alınmasıdır.

 24.   Danışman olarak hazırlanılan projenin %100 destekleneceği garanti edilebilir mi?

TEYDEB ya da başka bir fon için hazırlanılan hiçbir proje için projenin kabul edilme garantisini verilemez ve verilmemelidir.

Herhangi bir garanti verilmesi için bazı hususların daha önceden belli olması gerekmektedir.

Hazırlanan projeler öncelikle TEYDEB’de görevli bir uzman tarafından değerlendirilmekte, daha sonrasında projenize hakemler atanmaktadır. Atanan bu hakemler sizlerle yapacağı görüşmeler neticesinde bir rapor hazırlayıp TEYDEB’e göndermektedirler. Bu raporlar ve uzman görüşleri toplanan komitede görüşülmekte ve proje hakkında karara varılmaktadır.

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Ait Sorular

 1.  Programın amacı nedir?

Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

 2.  Programın kapsamı nedir?

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

 3.  Program başvuru koşulları nelerdir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

 4.  Hangi kuruluşlar desteklenmez?

Kanuni merkezi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler bu program kapsamında desteklenmezler.

 5.  Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destek süresi proje bazında azami 3 yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK’ın gerekçeli önerisi ve DTM’nin onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir.

 6.  Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60olur.

 7.  Programda hangi giderler desteklenecektir?

Desteklenen gider kalemleri aşağıda yer almaktadır;

a)      Personel giderleri.

b)      Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

c)       Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

d)      Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

e)   Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

f)       Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. (Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.)

g)      Malzeme ve sarf giderleri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s